Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intemperateness /in'tempəritnis/  

  • Danh từ
    tính quá độ, tính không điều độ
    tính không đúng mức
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính không đều (khí hậu)