Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improvidence /im'prɒvidəns/  

  • Danh từ
    sự không biết lo xa, sự không dự liệu