Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excessiveness /ik'sesivnis/  

  • Danh từ
    sự quá mức, tính chất thừa
    tính chất quá thể, tính chất quá đáng