Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxuriance /lʌg'ʒʊəriəns/  

  • Danh từ
    sự sum sê