Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hích bằng khủy tay; hích tay (để gợi sự chú ý của ai)
  xô; đẩy; thúc
  anh ta bất ngờ thúc đầu xe vào cột cổng
  Danh từ
  cú hích bằng khủy tay
  he gave me a nudge in the ribs
  nó hích khủy tay vào sườn tôi