Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encouragement /in'kʌridʒmənt/  

  • Danh từ
    sự khuyến khích, sự khích lệ, sự cổ vũ
    điều khuyến khích, lời khích lệ, lời cổ vũ