Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  truyền cảm hứng, truyền cảm
  lôi cuốn, hấp dẫn
  a book on a not very inspiring subject
  một cuốn sách về một đề tài không mấy hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  inspiringly