Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instigate /'instigeit/  

  • Động từ
    khởi xướng; xúi giục
    instigate a strike
    khởi xướng một cuộc đình công