Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khuyến khích, khích lệ, cổ vũ
  nó cảm thấy được khích lệ bởi tiến bộ nó đã đạt được
  bố mẹ cô khuyến khích cô ta trong học tập

  * Các từ tương tự:
  encouragement, encourager