Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (kiến trúc) trụ ốp tường, tường ốp
  người ủng hộ, người củng cố, cái bảo vệ chống lại
  he was a buttress against extremism in the party
  ông ta là một người chống lại chủ nghĩa cực đoan trong đảng
  Động từ
  ủng hộ; củng cố, bảo vệ chống lại
  you need more facts to buttress up your argument
  anh cần nhiều dữ kiện hơn nữa để bảo vệ lý lẽ của anh