Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bờ (biển, hồ lớn)
  swim from the ship to the shore
  bơi từ tàu vào bờ
  go on shore
  lên bờ (nói về thủy thủ)
  this island is two miles off shore
  đảo này cách bờ hai dặm
  Danh từ
  cột chống; rầm đỡ
  Động từ
  shore something up
  chống, đỡ vật gì
  shore up the side of a house to stop it falling down
  chống bên cạnh ngôi nhà cũ cho nó khỏi sập xuống
  chị ta dùng chứng cứ này để chống đỡ cho lý lẽ của mình

  * Các từ tương tự:
  shore dinner, shore-based, shore-leave, shore-line, shoreward