Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái chống, cột chống, trụ (nhất là trong từ ghép)
  cột trụ mỏ
  (bóng) người nâng đỡ, cột trụ
  a prop and comfort to her parents in their old age
  người nâng đỡ và là người an ủi cho bố mẹ cô lúc tuổi già
  Động từ
  (-pp-) chống, đỡ lên
  he used a box to prop the door open
  anh ta dùng một cái hộp để đỡ cho cửa mở ra
  dựa vào (tựa vào) [cho đứng lên]
  chị ta dựa xe đạp vào tường
  prop something up
  chống, đỡ lên
  mái nhà phải được chống trong khi tiến hành sữa chữa
  (thường xấu) nâng đỡ
  chính phủ từ chối nâng đỡ các ngành công nghiệp không có hiệu quả
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như propeller
  Danh từ
  (khẩu ngữ) (sân khấu, điện ảnh)
  đạo cụ

  * Các từ tương tự:
  prop-roots, prop-word, propaedeutic, propaedeutical, propaedeutics, propagable, propaganda, propagandic, propagandise