Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dây néo cột buồm chính
    (bóng) trụ cột
    he is the mainstay of our theatre group
    anh ta là trụ cột của nhóm sân khấu của chúng tôi