Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tấm trải giường (gồm hai lớp, một lớp trải trên giường để nằm bên trên, một lớp đắp lên người nằm)
  lá, tấm
  a sheet of glass
  một tấm kính
  tờ giấy (thường theo một khổ chuẩn)
  dải rộng mênh mông; khối di động lớn
  a sheet of ice covered the lake
  một dải băng phủ kín mặt hồ
  một khối ngọn lửa lớn bít mất lối thoát của anh ta ra ngoài ngôi nhà đang cháy
  mưa như trút nước
  a clean sheet (slate)
  xem clean
  white as a sheet
  xem white
  Danh từ
  dây lèo (để điều chỉnh buồm)

  * Các từ tương tự:
  sheet anchor, sheet copper, sheet glass, sheet iron, sheet lighting, sheet lightning, sheet metal, sheet mill, sheet music