Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ & phó từ
  kéo dài một tuần
  hằng tuần
  weekly wage
  tiền lưng hằng tuần
  a weekly magazine
  báo hằng tuần
  Danh từ
  báo hằng tuần