Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phiến, tấm
  lát đá phiến
  a slab of chocolate
  thanh sôcôla

  * Các từ tương tự:
  slab-sided, slabber, slabbing, slabbing-gang