Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  wodge of something
  (Anh, khẩu ngữ)
  miếng lớn; khối lượng lớn
  a thick wodge of cake
  một miếng bánh ngọt lớn
  wodge of old newspapers
  những đống lớn báo cũ