Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slabbing-gang /'slæbiɳgæɳ/  

  • Danh từ
    bộ cưa xẻ bìa