Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xem slab
  Ngoại động từ slab
  đặt tấm lát
  ốp
  bóc gỗ bìa
  xẻ đá thành tấm
  lát thành tấm
  cán kim loại thành tấm

  * Các từ tương tự:
  slabbing-gang