Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khúc, tảng
  a chunk of ice
  một tảng nước đá
  a chunk of wood
  một khúc gỗ
  (khẩu ngữ) một lượng khá lớn
  tôi đã hòan thành một phần khá lớn bài báo của tôi

  * Các từ tương tự:
  chunkily, chunkiness, chunking, chunky