Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slab-sided /'slæb'saidid/  

  • Tính từ
    cao và gầy, lẻo khoẻo