Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nước dãi
  chuyện uỷ mị sướt mướt
  tình cảm uỷ mị
  Nội động từ
  nhỏ dãi, chảy nước dãi
  thích nói chuyện uỷ mị sướt mướt
  Ngoại động từ
  làm dính nước dãi (vào quần áo)
  làm ẩu; làm vụng về