Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  miếng to, khoanh to, khúc to (thường là thức ăn, cắt ra từ một miếng to hơn)
  a hunk of bread
  một khoanh bánh mì to
  (lóng) người đàn ông lực lưỡng (và thường là hấp dẫn)

  * Các từ tương tự:
  hunkers, hunks, hunky, hunky-dory