Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) được, tốt, làm hài lòng
    công bằng, thẳng thắn

    * Các từ tương tự:
    hunky-dory