Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người keo cú, người bủn xỉn