Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunky-dory /'hʌɳki'dɔ:ri/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cừ khôi, chiến