Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái nêm
  vật hình nêm
  a wedge of cake
  một góc bánh hình nêm (hình chữ V)
  drive a wedge between A and B
  xem drive
  the thin end of the wedge
  xem thin

  * Các từ tương tự:
  wedge writing, wedge-shaped, wedgewise