Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cừu đực (chưa thiến)
  cái đầm (để đầm đất); búa đóng cọc
  như battering-ram
  Động từ
  (-mm-)
  đóng (cọc)
  ram piles into a river bed
  đóng cọc xuống lòng sông
  nhồi, nhét, ấn
  ram clothes into a bag
  nhét quần áo vào một cái bị
  nó ấn cái mũ lên đầu
  đụng; đâm vào
  chiếc xe hơi đâm vào xe tải
  chiếc tàu ngầm (nhằm đánh chìm tàu ngầm)
  ram something down
  đầm (đất…) cho phẳng ra
  ram down the soil
  đầm phẳng đất (khi làm một con đường)
  ram something home
  nhồi, ấn vào
  ram a charge home
  nhồi một mồi thuốc súng vào
  (nghĩa bóng) nhấn mạnh (một điểm, một lý lẽ) để cho có sức thuyết phục lớn hơn

  * Các từ tương tự:
  RAM, ram-jet, ram-jet engine, ram-shorn, Ramadan, ramal, ramate, ramble, rambler