Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tamp something down
  nhồi, dồn chặt
  tamp down the tobacco in a pipe
  nhồi thuốc lá vào tẩu

  * Các từ tương tự:
  tamper, tamper-proof, tamperer, tampering, tamping, tampion, tampon