Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battering-ram /'bætəriŋræm/  

  • Danh từ
    súc gỗ [dùng] phá thành (ngày xưa)