Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blanket /'blæŋkit/  

 • Danh từ
  mền, chăn
  lớp phủ (sương…)
  a blanket of snow
  một lớp tuyết phủ
  born on the wrong side of the blanket
  xem born
  Tính từ
  (từ Mỹ)
  bao trùm; bao quát
  a blanket rule
  một qui tắc bao quát
  Động từ
  (+ with, in)
  phủ, che phủ
  miền quê phủ đầy tuyết