Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  hằng tháng
  a monthly meeting
  cuộc họp hằng tháng
  a monthly magazine income of £800
  lợi tức hằng tháng 800 bảng
  be paid monthly
  được trả lương hằng tháng
  Danh từ
  nguyệt san
  vé xe tháng