Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  công báo
  báo (dùng trong tên báo)
  Báo Luân Đôn
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  đăng trên công báo
  việc bổ nhiệm ông ta đã được đăng trên công báo tuần trước
  phong cấp; bổ nhiệm vào một chức vị (chủ yếu là chức vị quân sự)
  ông ta đã được phong cấp đại úy

  * Các từ tương tự:
  gazetteer