Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

membrane /'membrein/  

 • Danh từ
  màng
  a mucous membrane
  màng nhầy

  * Các từ tương tự:
  membraneous