Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đĩa (đựng thức ăn)
  a soup plate
  đĩa đựng xúp
  a plate of soup
  một đĩa xúp
  đĩa gom tiền quyên (ở nhà thờ)
  put £5 in the plate
  bỏ năm bảng vào đĩa gom tiền quyên
  (danh từ tập thể số ít) bát đĩa bằng vàng bạc
  kim loại mạ vàng; kim loại mạ bạc
  tôi tưởng ấm trà bằng bạc, nhưng chỉ là [kim loại] mạ bạc
  bản, tấm, phiến, lá
  những tấm thép
  battery plate
  bản ác quy
  bảng, biển
  a brass plate
  cái biển đồng (ở của bác sĩ có ghi tên trên đó)
  a number plate; (Mỹ) a license plate
  biển số xe (ô tô…)
  bản in đúc, bản khắc; tranh khắc
  colour plate
  tranh khắc màu
  tấm kính ảnh
  (cách viết khác dental plate, denture) lợi giả (cắm răng giả)
  cúp vàng, cúp bạc (trong cuộc đua ngựa); cuộc đua ngựa tranh cúp vàng cúp bạc
  hand (give) somebody (something) on a plate
  (khẩu ngữ)
  khiến cho đạt được mà không phải cố gắng chút nào
  anh không thể mong được đề bạt mà không phải cố gắng chút nào
  on one's plate
  để phải tiêu tốn thì giờ và sức lực vào đấy; phải làm phải cố gắng
  have a lot on one's plate
  có khối việc phải làm
  I can't help you at the momentI have far too much on my plate already
  tôi không thể giúp anh lúc này được bản thân tôi có quá nhiều việc phải làm
  Động từ
  bọc kim loại; mạ
  thìa mạ bạc
  plate a ship
  bọc sắt một con tàu

  * Các từ tương tự:
  plate glass, plate-basket, plate-layer, plate-maker, plate-mark, plate-powder, plate-rack, plateau, plateaux