Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

charger /t∫ɑ:dʒə[r]/  

  • Danh từ
    (cổ) ngựa chiến