Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plate-powder /'pleit,paudə/  

  • Danh từ
    bột đánh đồ bạc