Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đĩa to (để dọn thịt, cá)
    (cũ) đĩa gỗ
    (Mỹ, khẩu ngữ) đĩa máy hát