Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khẩu phần một người
  a large serving of potatoes
  suất khoai tây nhiều cho mỗi người

  * Các từ tương tự:
  serving-maid, serving-man