Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convenient /kən'vi:niənt/  

 • Tính từ
  (+ for)
  tiện lợi, thuận tiện
  we must arrange a convenient time and place for the meeting
  chúng ta phải thu xếp một thời gian và một nơi chốn thuận tiện cho cuộc họp
  will it be convenient for you to start work tomorrow?
  mai bắt đầu công việc có [thuận] tiện cho anh không?
  gần, ở cạnh
  our house is very convenient for the shops
  nhà chúng tôi rất gần các cửa hiệu

  * Các từ tương tự:
  conveniently