Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ fufill) (-ll-)
  thực hiện, hoàn thành
  fulfil a promise
  thực hiện một lời hứa
  thỏa mãn
  fulfil a need
  thỏa mãn một nhu cầu
  đáp ứng
  đáp ứng các điều kiện vào một trường đại học
  thi hành, hoàn tất
  fulfil a duty
  hoàn tất một nhiệm vụ
  fulfil a command
  thi hành một mệnh lệnh
  fulfil oneself
  phát triển đầy đủ khả năng và tính cách của mình
  he was able to fulfil himself through music
  anh ta có thể phát triển đầy đủ khả năng của mình qua con đường âm nhạc

  * Các từ tương tự:
  fulfill, fulfilled, fulfilment