Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

answer /'ɑ:nsə[r]/  /'ænsər/