Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lời đập lại
  a witty riposte
  lời đập lại dí dỏm
  miếng đánh trả (đấu gươm)
  Động từ
  đập lại (một lời phê bình…)
  đánh trả lại (đấu gươm)