Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

answerable /'ɑ:nsərəbl/  

 • Tính từ
  có thể trả lời được
  /(vị ngữ)/
  answerable to somebody [for something]
  chịu trách nhiệm với ai về việc gì
  I am answerable to the company for the use of this equipment
  tôi chịu trách nhiệm với công công ty về việc sử dụng thiết bị này

  * Các từ tương tự:
  answerableness