Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (replied)
  đáp lại; trả lời
  I asked him where he was goingbut he didn't reply
  tôi hỏi nó đi đâu, nhưng nó không đáp lại
  anh đã trả lời thư của nó chưa?
  quân địch bắn trả ta
  Danh từ
  sự đáp lại; sự trả lời
  she made no reply
  cô ta không đáp lại
  lời đáp lại, lời trả lời
  in reply to your letter
  để trả lời thư ông
  say in reply
  đáp lại

  * Các từ tương tự:
  reply-paid