Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phản ứng
  what was his reaction to the new?
  hay tin phản ứng của nó ra sao?
  I had a bad reaction after the injection
  sau mũi tiêm tôi đã có phản ứng xấu
  catalytic reaction
  (hóa) phản ứng xúc tác
  trào lưu phản động (chính trị)
  the forces of reaction made reform difficult
  lực lượng phản động làm cho công cuộc cải cách trở nên khó khăn

  * Các từ tương tự:
  Reaction functions, reaction-coupled, reactionary, reactionist, reactionless