Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trả thù; sự trả đũa
    trả thù, trả đũa