Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retribution /retri'bju:∫n/  

  • Danh từ
    (+ for)
    sự trừng phạt đích đáng
    jailed in retribution for his crimes
    bị bỏ tù nhằm trừng phạt tội của nó một cách đích đáng