Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punishment /'pʌni∫mənt/