Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trả thù; hành động trả thù; ý muốn trả thù
  thirst for revenge
  khao khát trả thù
  (thể thao) trận đấu gỡ
  get (have) one's revenge (on somebody for something); take revenge (on somebody, for something)
  trả thù (ai, về việc gì)
  họ thề trả thù bọn người bắt cóc
  (in) revenge for
  vì thù hằn; để trả thù
  tụi khủng bố đánh bom đồn cảnh sát để trả thù các vụ bắt bớ
  Động từ
  trả thù
  revenge an injustice
  trả thù một sự bất công
  revenge oneself on somebody
  trả thù ai
  be revenge on somebody
  trả thù ai

  * Các từ tương tự:
  revengeful, revengefully, revengefulness, revengeless, revenger